Kể từ ngày 1/7/2024: 9 đối tượng này được tăng lương tới 32%, đó là những ai?

Từ 1/7/2024 có 9 đối tượng này được tăng 32% lương, ai cũng nên biết kẻo thiệt thòi.

Từ 01/7/2024 có 9 đối tượng được tăng lương 32%

Về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, nhà nước sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

- Xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

- Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.

Những trường hợp được tăng lương lên 32% là ai?

Những trường hợp được tăng lương lên 32% là ai?

- Xây dựng 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- Xây dựng 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

- Xây dựng 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Nếu không có gì thay đổi, dự tính từ 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương qua đó sẽ xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với 09 đối tượng sau:

9 trường hợp được tăng lương lên 32% từ ngày 1-7 là ai?

9 trường hợp được tăng lương lên 32% từ ngày 1-7 là ai?

- Những trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- Những trường hợp là công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- Trường hợp là sĩ quan công an;

- Những trường hợp là hạ sĩ quan nghiệp vụ công an;

- Những cán bộ là đối tượng chuyên môn kỹ thuật công an;

- Những trường hợp là sĩ quan quân đội;

- Những trường hợp là quân nhân chuyên nghiệp;

- Những trường hợp là công nhân quốc phòng;

- Những trường hợp là công nhân công an.

Chính sách tiền lương mới sẽ quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.