Sau 1/7/2014, những trường hợp đất do UBND xã giao sẽ được cấp sổ đỏ từ năm 2025

Theo quy định, một số trường hợp đất do Uỷ ban nhân dân (UBND) xã giao sau 1/7/2014 sẽ được cấp sổ đỏ từ năm 2025, người dân cần lưu ý.

Luật Đất đai 2024 áp dụng thực hiện từ năm 2025 có nhiều điểm mới. Theo quy định, một số trường hợp đất do Uỷ ban nhân dân (UBND) xã giao sau 1/7/2014 sẽ được cấp sổ đỏ từ năm 2025, người dân cần lưu ý.

Từ năm 2025, các trường hợp đất do UBND xã giao sau 1/7/2014 được cấp sổ đỏ

Luật Đất đai 2024 quy định những trường hợp đất do UBND xã giao cho người dân sau 1/7/2014 được cấp sổ đỏ từ năm 2025 nếu nó đáp ứng được các điều kiện theo quy hoạch. Cụ thể, khoản 4 Điều 140 Luật Đất đai 2024 quy định rõ những trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân từ thời điểm 1/7/2014 đến trước ngày 1/1/2025 cần phải đáp ứng các điều kiện sau thì sẽ được cấp sổ đỏ:

Từ năm 2025, các trường hợp đất do UBND xã giao sau 1/7/2014 được cấp sổ đỏ

Từ năm 2025, các trường hợp đất do UBND xã giao sau 1/7/2014 được cấp sổ đỏ

- Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp;

- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất;

- Người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất.

Theo quy định hiện nay, UBND cấp huyện là đơn vị mới có đủ thẩm quyền giao đất cho hộ gia đình, cá nhân. Còn lại trường hợp UBND xã, phường, thị trấn giao đất cho hộ gia đình, cá nhân là việc giao đất không đúng thẩm quyền. Theo Luật Đất đai mới, đất xã giao sau 1/7/2014 đến trước 1/1/2025 được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện nêu trên. Tuy nhiên, nếu không đủ điều kiện nêu trên sẽ không được cấp sổ đỏ thậm chí còn bị thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 81 Luật Đất đai 2024.

Ngoài ra, Luật Đất đai 2024 cũng tiếp tục kế thừa các quy định cấp sổ đối với các trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền như hiện nay đối với các trường hợp:

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước thời điểm ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ thời điểm 15/10/1993 đến 1/7/2004, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện/quy hoạch đô thị/quy hoạch xây dựng/quy hoạch nông thôn.

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ thời điểm 1/7/2004 đến thời đierm 1/7/2014, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện/quy hoạch đô thị/quy hoạch xây dựng/quy hoạch nông thôn.

Tóm lại, đất do UBND xã giao sau thời điểm 1/7/2014 sẽ được cấp sổ đỏ từ năm 2025 nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Quy định về diện tích sử dụng theo luật Đất đai mới

Quy định về diện tích sử dụng theo luật Đất đai mới

Quy định về diện tích sử dụng theo luật Đất đai mới

Luật Đất đai sửa đổi cũng quy định cụ thể những phần diện tích công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/1/2025. Cụ thể:

+ Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và các công trình phục vụ đời sống mà diện tích thửa đất không nhỏ hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở.

+ Trường hợp diện tích đất đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống đó.

+ Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống mà diện tích thửa đất không lớn hơn hạn mức giao đất ở thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

+ Đối với thửa đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì sẽ công nhận đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó; còn đối với phần diện tích đất còn lại thì được xác định theo hiện trạng sử dụng.