Ghi tên cả 2 vợ chồng vào sổ đỏ sau năm 2025, thực hư ra sao?

Thông tin về việc từ năm 2025 phải ghi tên cả hai vợ chồng vào sổ đỏ có đúng không?

Việc một cá nhân được ghi tên trên sổ đỏ xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất của cá nhân đó. Vậy, sổ đỏ có cần thiết phải ghi tên cả hai vợ chồng hay không?

Dẫn tin từ báo Lao Động, khoản 4 Điều 135 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 nêu rõ, sổ đỏ (tên gọi tắt của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) là tài sản chung vợ chồng thì phải ghi cả họ và tên vợ, chồng vào sổ đỏ trừ trường hợp hai người có thỏa thuận ghi tên 1 người để đứng tên đại diện.

Đồng thời, nếu sổ đỏ chỉ có tên 1 người nhưng là tài sản chung vợ chồng thì được cấp đổi sang sổ đỏ mới ghi cả họ tên của vợ chồng nếu hai vợ chồng có nhu cầu. Tuy nhiên, đây không phải quy định mới bởi đã được đề cập đến tại khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai số 45/2013/QH13. Theo đó, nếu quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở là tài sản chung vợ chồng thì phải ghi cả họ và tên của vợ chồng vào Sổ đỏ trừ trường hợp có thỏa thuận của 02 người về việc ghi tên 01 người.

ghi-ten-2-vo-chong-vao-so-do-sau-nam-2025 (1)
Việc ghi tên cả hai vợ chồng vào sổ đỏ sau năm 2025 không phải là quy định mới.

Nếu trước đó, sổ đỏ là tài sản chung vợ chồng mà chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sổ đỏ có cả tên của hai vợ chồng nếu có yêu cầu. Đồng thời, theo Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13, nếu nhà, đất là tài sản chung vợ chồng thì sổ đỏ phải có tên của cả hai vợ chồng trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, thông tin sau 2025 phải ghi tên cả 2 vợ chồng vào sổ đỏ không phải thông tin chính xác bởi không phải từ ngày 1/1/2025 - thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực mà quy định này đã có từ trước tại Luật Đất đai 2013 và Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

ghi-ten-2-vo-chong-vao-so-do-sau-nam-2025 (3)

Điều kiện ghi thêm tên vợ hoặc chồng vào sổ đỏ

- Quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là sổ đỏ, sổ hồng) là tài sản chung của vợ chồng thì trên sổ đỏ phải ghi đầy đủ họ, tên vợ và họ, tên chồng (trừ trường hợp thoả thuận ghi tên một người).

- Trường hợp sổ đỏ, sổ hồng là tài sản chung của vợ chồng mà trên giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi tên chồng hoặc vợ thì được cấp đổi sang sổ đỏ, sổ hồng khác.

ghi-ten-2-vo-chong-vao-so-do-sau-nam-2025 (2)

Ghi thêm tên vợ, tên chồng vào sổ đỏ thuộc trường cấp đổi sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP) thì việc cấp đổi sổ đỏ áp dụng cho các trường hợp sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng.

- Sổ đỏ, sổ hồng bị rách, nhoè, ố, hư hỏng.

- Sổ đỏ do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất.

- Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà sổ đỏ, sổ hồng đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

ghi-ten-2-vo-chong-vao-so-do-sau-nam-2025 (210)

Hồ sơ xin ghi thêm tên vợ hoặc chồng vào sổ đỏ

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

- Hồ sơ nộp về văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, tỉnh thành phố.

Ngan